Juridiske rettigheter

Opphavsrett og juridiske bestemmelser

Dette er et notat om opphavsrett og juridiske bestemmelser i forhold til ASSA ABLOY Gruppens (”ASSA ABLOY”) nettsider. Disse nettsidene gir tilgang til online informasjon. Gjennom tilgang til og bruk av disse nettsidene, aksepterer du og binder deg til å overholde de juridiske krav og vilkår i dette notat om opphavsrett og juridiske bestemmelser. Vi forbeholder oss retten til å endre eller bringe til opphør, på ethvert tidspunkt, et hvilket som helst aspekt eller funksjon av disse nettsidene, samt at disse endringene skal kunne ha umiddelbar gyldighet straks de er implementert. Det samme gjelder endring av bestemmelsene omkring opphavsrett og juridiske bestemmelser.

Juridiske merknader

Opphavsrett, varemerker og betingelser ved bruk

Innholdet på disse nettsidene (”Innholdet”) – inkludert, men ikke begrenset til tekst, grafiske elementer og bilder, varemerker, logoer og programvare er beskyttet i overensstemmelse med alle norske opphavs- og åndsverksrettslige lover og bestemmelser. Rettighetene til Innholdet kan ikke overføres til deg eller andre brukere av disse nettsidene , men skal forbli hos ASSA ABLOY eller en tredjepart med rettigheter knyttet til materialet formidlet på nettsidene.

ASSA ABLOY står som eier av alle navn benyttet i forbindelse med selskapets virksomhet og de av selskapets produkter og tjenester som er nevnt på disse nettsidene. Disse navnene er beskyttetav norske opphavs- og åndsverksrettslige lover og bestemmelser Samtlige varemerker er de respektive innehavernes eiendom.

Du har rett til å se, sende e-post, laste ned og ta utskrift av Innholdet, men kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Urettmessig bruk av Innholdet kan rammes av norske opphavs- og åndsverksrettslige lover og bestemmelser. Om du sender e-post, laster ned eller tar utskrift av Innholdet, må du formidle opphavsrettigheter og andre noter som fremgår av Innholdet, inkludert de som omhandler opphavsrettigheter nederst på den aktuelle siden.

Innholdet må ikke reproduseres, omskrives, lagres i et søkbart system, oversettes til andre språk eller dataspråk , overføres til noe annet format (mekanisk, fotografisk) eller videredistribueres uten skriftlig samtykke fra ASSA ABLOY. Du må ikke selge eller endre Innholdet eller reprodusere, vise, offentliggjøre, distribuere eller på noen måte benytte Innholdet når det gjelder offentliggjøring eller kommersielle formål. Du må ikke ta utdrag av disse nettsidene eller noe av Innholdet, og du forplikter deg til å ikke vise eller benytte noen av ASSA ABLOY’s navn, logoer eller varemerker på noen måte uten skriftlig samtykke fra ASSA ABLOY.

Bruk av Innholdet på andre nettsider eller i andre nettverksmiljøer, uansett formål er strengt forbudt. Du kan imidlertid lage HTML hyperlenker fra din egne sider som leder til disse nettsidene, såfremt du følger angjeldende vilkår for bruk. Du er med dette gitt tillatelse til en ikke-eksklusiv, begrenset og gjenkallelig rett til å etablere lenker til disse websidene. Du aksepterer å ikke presentere lenker til disse nettsidene på en slik måte at de kan oppfattes som markedsføring eller en anbefaling av noen organisasjon, produkt eller tjeneste. Du aksepterer å ikke plassere lenker til disse eller noen annen nettside som av en person med alminnelig dømmekraft ville karakterisere som uanstendige, ærekrenkende, trakasserende, grovt støtende eller skadelige. ASSA ABLOY forbeholder seg, på et hvilket som helst tidspunkt, retten til å tilbakekalle denne tillatelsen i sin alminnelighet, eller din tillatelse til å benytte nærmere spesifiserte lenker. Dersom ASSA ABLOY tilbakekaller denne tillatelsen, aksepterer du å måtte fjerne og deaktivere en hvilken som helst lenke til disse nettsidene umiddelbart.

Dersom du benytter Innholdet på noen måte som ikke er eksplisitt tillatt gjennom de nevnte vilkår og betingelser for bruk, kan du rammes av norske opphavs- og åndsverksrettslige lover og bestemmelser. I så tilfelle vil ASSA ABLOY automatisk tilbakekalle din tillatelse til å benytte disse nettsidene, og ASSA ABLOY har rett til å kreve at du umiddelbart tilintetgjør kopier du har produsert av en hvilken som helst del av Innholdet. Enhver rettighet som ikke er eksplisitt avgitt gjennom disse vilkår og betingelser er reservert ASSA ABLOY.

Ansvarsfraskrivelse

ASSA ABLOY står ikke til ansvar for konsekvenser som har sitt utspring i bruk av eller som støtter seg til disse nettsidene eller innholdet de tilgjengeliggjør. Som følge av dette, skjer enhver bruk av disse nettsidene på eget ansvar. 

ASSA ABLOY tilgjengeliggjør disse nettsidene innbefattet innhold og tjenester på ”som de fremstår”-basis, uten noen form for garantier verken uttrykt, underforstått eller statuert. ASSA ABLOY avstår med dette, i lovens strengeste forstand, uttrykkelig og spesifikt fra enhver form for garanti – uttrykt eller implisitt, statuert eller fremkommet på annen måte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, enhver garanti knyttet til rettighetene, salgbarhet, ukrenkelighet av tredjeparters rettigheter og egnethet for et spesielt formål. ASSA ABLOY står ikke til ansvar for, eller som garantist for, nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet, kontinuitet eller aktualitet av innholdet, tjenestene, programvare, tekst, grafiske fremstillinger, lenker eller kommunikasjon tilgjengeliggjort på eller ved bruk av disse nettsidene. Du er ansvarlig for å ta alle mulige forholdsregler ved bruk av disse nettsidene for å sikre at et hvilket som helst innhold du henter fra sidene er fri for virus eller andre potensielle destruktive datakoder.

Verken ASSA ABLOY, personer eller virksomheter knyttet til ASSA ABLOY er ansvarlig for en hvilken som helst skade som måtte oppstå grunnet bruk eller manglende evne til å bruke disse nettsidene eller deres innhold, tjenester eller materiale tilgjengeliggjort gjennom disse sidene (”Denne Beskyttelsen”).

Denne Beskyttelsen inkluderer ethvert krav enten det er grunnet garanti, kontrakt, tort og svie, objektivt ansvar eller noen annen form for juridisk påstand – og den gjelder enten ASSA ABLOY er varslet om muligheten for slik skade eller ikke. Denne juridiske beskyttelsen skal dekke ethvert tap, inkludert og uten begrensning, tap av følgende karakter; direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader, straffende, dvs. som følge av personskade eller forvoldt død. Likeledes skal beskyttelsen dekke tapt fortjeneste og skade som skyldes tap av data eller driftsavbrudd. 

Lenker til andre nettsider; annonsering

Disse sidene kan innholde lenker til tredjeparts nettsider. Lenkene er lagt inn utelukkende som en bekvemmelighet for deg, og ikke som en anbefaling fra ASSA ABLOY av innhold på, eller innhold tilgjengeliggjort av slike tredjeparts sider. ASSA ABLOY er ikke ansvarlig for innhold på tredjeparts nettsider. Vi går ikke gjennom eller overvåker materialet på tredjeparts nettsider, og vi står ikke inne for disse sidene verken når det gjelder innhold, nøyaktighet eller legitimitet. 

Dersom du går inn på tredjeparts sider via lenker på våre nettsider, skjer det på egen risiko. Bruk av tredjeparts nettsider er underlagt vilkår og betingelser på de respektive tredjeparts nettsider, inkludert opphavsrettbestemmelsene på disse sidene.

Dersom disse nettsidene omfatter annonsering for begge parter, kan disse annonsene inneholde lenker til andre nettsider. Med mindre annet er særskilt angitt, vil ikke disse sidene anbefale noe produkt eller stå inne for innhold, nøyaktighet eller legitimitet angjeldende noe annonsert materiale som disse sidene innholder eller er lenket til.

 

Notat om personvern og cookies

Bestemmelser om personvern

ASSA ABLOY er forpliktet til å beskytte dine personlige data. Disse personvern-bestemmelsene definerer hvordan ASSA ABLOY administrerer og benytter personlige data vi mottar fra deg i forbindelse med disse nettsidene, og hvordan du kan kontakte oss dersom du har ytterligere spørsmål omkring vår behandling av dine personlige data.

ASSA ABLOY innhenter og lagrer personlige data, (som navn, adresse, e-post og telefonnummer) som du oppgir for å kunne motta informasjon fra oss. Dette er opplysninger som setter oss i stand til å oppfylle dine informasjonsbehov.

ASSA ABLOY innhenter og lagrer også personlige data som a) du gir oss i kraft av å være kontokunde (hvis dette er aktuelt) eller/og b) data du oppgir når du gjør forespørsler om, eller kjøper, produkter via våre nettsider (der denne muligheten foreligger). Denne informasjonen kan være kontakt- og leveringsopplysninger eller finansiell informasjon i forbindelse med nettbetaling av kjøpte produkter.

I tillegg til det ovenfor nevnte, kan personlige data bli benyttet i forbindelse med administrasjon og forbedring av disse nettsidene, intern journalføring, statistisk analyse og (der hvor det er aktuelt) for å kunne oppfylle din ordre og/eller sette oss i stand til å kontakte deg i forbindelse med salg/kjøp samt kommunisere med deg i tråd med vårt kundebehandlingsprogram. For disse formål kan personlige data også bli overført til andre selskaper i ASSA ABLOY Gruppen verden over (også utenfor EU).

Personlig data blir kun innhentet og lagret i ASSA ABLOY Gruppens selskaper. Unntak fra dette er frigivelse til tredjeparter i følgende tilfeller:

Der vi er forpliktet ved lov;

 • overfor en kjøper eller potensiell kjøper i vår bransje; og/eller
 • overfor en av ASSA ABLOY’s oppnevnte servicepartnere som yter tjenester i forbindelse med disse nettsidene og det de tilbyr, men kun i den utstrekning det anses nødvendig for å kunne utføre disse tjenestene – for eksempel der hvor vår partner utfører betalingstjenester via disse nettsidene, der hvor servicepartneren(e) leverer produktene du kjøper samt vår IT-partner som drifter, utvikler og støtter våre nettsider.
 • ASSA ABLOY gjør i disse tilfellene foranstaltninger for å sikre alle personlige data innhentet i forbindelse med disse nettsidene, og som er tilgjengeliggjort for tredjeparter eller nevnte type kategorier samarbeidende selskaper i andre land. Sikringen av data vil bli utført overensstemmende med anvendelige lover for databeskyttelse.
 • Du kan når som helst be om at dine data skal endres eller slettes. Du har også rett til årlig å få tilsendt kopi av dine personlige, lagrede data kostnadsfritt. ASSA ABLOY er ansvarlig for behandling av dine personlige data. Enhver henvendelse fra deg om endring, sletting eller oversendelse av kopi av dine data skal sendes til følgende adresse: ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Sweden. Sendingen skal merkes ”Attention: the ASSA ABLOY Group for Personal Data Responsible”.

 

Cookies 

En cookie er en liten tekstfil som innholder informasjon og som er lagret på din datamaskin. Cookies benyttes utelukkende av tekniske årsaker for å forenkle bruken av nettsidene. Én type cookies lagrer en fil permanent på brukerens datamaskin. Den kan på denne måten benyttes til å personliggjøre en nettside i tråd med brukerens preferanser og interesser. Den andre hovedtypen cookies kalles ”session cookie”: Under ditt besøk på en nettside blir session cookies sendt mellom din datamaskin og serveren for å få tilgang til informasjon. Session cookies slettes idét du går ut av din nettleser. For mer generell informasjon om cookies, besøk www.allaboutcookies.org.

Der ASSA ABLOY benytter cookies på disse nettsidene, oppgir vi i en parentes hvor lenge den vil bli lagret:

 • .ASPXROLES (session) – cookie som brukes for å lagre rollenavn på innloggede brukere. Benyttes for å tilkjennegi hvilke roller den innloggede bruker tilhører. Brukes kun på nettsider som krever passord for adgang til et beskyttet område.
 • .ASPXAUTH (session) – brukes for å bestemme om brukeren er autorisert eller ikke. Benyttes kun etter at brukeren er innlogget. Bare aktuelt på nettsider som krever passord for adgang til et beskyttet område.
 • .EPiServerLogin (session) – benyttes for å identifisere en innlogget bruker. Bare aktuelt på nettsider som krever passord for adgang til et beskyttet område.
 • backgroundImageIndex (session) – benyttes ved referanse startside for å velge startbilde i slideshowet.
 • ASP.NET­_SessionId (session) – ASP.N bruker denne cookie’n for å identifisere hvilken forespørsel som hører til en spesiell session. Den gjør det mulig å huske og differensiere brukere. Bare aktuelt på nettsider som krever passord for adgang til et beskyttet område.
 • accountIndex (1 år) – brukes for å vise historikken på en aktiv konto. Benyttes kun på nettsider som har intern e-handel aktivert.

 

I tillegg gir vi tillatelse til tredjeparter å plassere og få tilgang til tredjeparters cookies på disse nettsidene. Disse er som følger:

Nettside katalysator

Følgende cookies er innført av vårt Web Statistics Tool Site Catalyst” for å registrere informasjon om besøk og besøkende på våre nettsider. Statistikkene blir brukt til å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider.

 • s_vi (5 år)
 • s_cc (session)
 • s_sq /session)
 • s_lastvisit (3 år)
 • sc_hasloggedin (session)


Google Analytics

Følgende cookies er innført av vårt Web Statistics Tool Google Analytics” for å registrere informasjon om besøk og besøkende på våre nettsider:

 • _utma (2 år)
 • _utmz (6 mnd.)
 • _utmc (session)
 • _utmb (30 min.)

 

HubSpot


Hvilke informasjonskapsler setter HubSpot i en besøkendes nettleser?

HubSpots sporingskode setter følgende informasjonskapsler når en bruker besøker nettstedet:

 • _hstc

Hovedinformasjonskapsel for sporing av besøkende. Den inneholder domene, hubspotutk (se under), dato for første besøk, dato for siste besøk, dato for inneværende besøk og sesjonsnummer (øker for hver påfølgende sesjon)

Utgår etter 2 år.

 • hubspotutk

Denne informasjonskapselen brukes for å identifisere en besøkende. Informasjonskapselen sendes til HubSpot ved skjemautfyllinger og brukes til fjerning av dupliserte kontakter.

Utgår etter 10 år.

 • __hssc

Informasjonskapsel for å identifisere sesjoner. Brukes til å bestemme om sesjonsnummer og datoer må oppdateres i _hstc informasjonskapselen. Den inneholder domene, visninger (øker pr. sidevisning i en sesjon) og sesjonens starttidspunkt.

Utgår etter 30 minutter.

 • __hssrc

Når HubSpot endrer sesjonsinformasjonskapselen (__hssc) settes også denne informasjonskapselen. Den settes til verdien «1» og brukes for å sjekke om brukeren har restartet nettleseren. Dersom denne informasjonskapselen ikke eksisterer når informasjonskapsler sjekkes antas det at det er startet en ny sesjon.

Utgår når nettleseren lukkes.

 • __hs_opt_out

Denne informasjonskapselen brukes av personvernspolitikken for ikke å vise påfølgende valg om å godkjenne informasjonskaplser. Informasjonskapselen settes dersom det gis brukeren valg om ikke å spores.

Utgår etter 2 år.

 • __hs_do_not_track

Denne informasjonskapselen settes dersom brukeren gis valg om ikke å spores og brukeren velger å ikke spores. Den slår av sporing og personalisering.

Utgår etter 2 år.

 • __hs_testcookie

Denne informasjonskapselen brukes til å sjekke om brukeren har støtte for informasjonskapsler aktivert.

Utgår når nettleseren lukkes.

 • hsPagesViewedThisSession

Inneholder antall sidevisninger i inneværende sesjon.

Utgår når nettleseren lukkes.

 • hsfirstvisit

Brukes til å lagre tidspunkt for første besøk.

Utgår etter 10 år.

 

 

AddThis 

AddThis - knapper tillater nettsiden enkelt å dele innhold med andre mennesker enten via sosiale media, e-post eller ved å sette bokmerker på en side. Knappene byr på statistiske data om bokmerking og deling blant brukerne – noe bidrar til at disse kan skape oppmerksomhet om sider for økt popularitetet og høyere ranking. AddThis er et ClearSpring Technologies selskap. For mer informasjon, se www.addthis.com.

 

Konkurranser og aktiviteter i Sosiale media

Disse nettsidene kan benytte sosiale media widgets for å sette brukerne i stand til å skape engasjement rundt innholdet på forskjellige sosiale media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn etc.). For mer informasjon om hvordan og hvilken informasjon som innhentes og hvordan cookies benyttes av tredjeparter, se regler om personvern hos de respektive sosiale mediene. 

Dersom du ikke godtar bruk av cookies, kan din nettleser stilles inn slik at du automatisk hindrer lagring av cookies eller blir informert hver gang en nettside anmoder om tillatelse til å lagre en cookie. Tidligere lagrede cookies kan også slettes gjennom nettleseren. Du finner mer informasjon om dette på din nettlesers hjelp-sider. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte av våre nettsider eller funksjoner er avhengig av cookies for å fungere etter hensikten. Ta dette med i vurderingen før du stenger eller sletter cookies.

For mer informasjon om cookies som benyttes på våre nettsider, besøk oss på cookies@assaabloy.com.